0387 188 886

Trĩ Nội : (Chia làm 4 thời kỳ) Đi tiêu xong huyết ra từng giọt, táo bón

+ Bài thuốc (01) có gia giảm       

+ Bài thuốc (02) có gia giảm                                                                                                                                 

+ Bài thuốc (03) có gia giảm       

+ Bài thuốc (04) có gia giảm                                                                                                                                  

+ Bài thuốc (05) có gia giảm      

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.